maandag 8 juli 2013
BLARICUM ORA  3239.358          1722.11.02

Regtdag gehouden den 2 November 1722

Gerbrand Hogenbirk Eysser in conventie en gede. in reconventie
Contra Jan Willemsz goijer  gede. en Eysser in voorn. cas.

Cnaap en ulig                              als Pro
persisteeren in conventie bij haar welgenomen eijsch en con­clusie vooe replicq, en in reconventie antwoordende seggen wel expresselijk te ontkennen dat den Eijsser in reconventie in de Jaare 1717 aan de gede. in het voorz. cas enig vimmen riet soude hebben gelevert ter somme van f 21.-.-. Maar dat de eysser in reconventie in de Jaare 1718 van de gede. in recon­ventie heeft geruijlt en ontfangen een paart tegens tien vimmen riet waarop door den eysser in reconventie maar is gelevert 6 vim en 80 schoven riet  staat aff derhalve de verdere presentatie aan de sijde van Partijen gedaan en geno­men, als captiens en intuffisant en dat de eysser sijn verdere eysch en conete sal werden ontzeijt met de costen.

Edema voor de gede. in conventie weder eysser in reconventie persisteren voor duplen in conventie en in reconventie voor reple

Cnaap en Ulig persisteren in reconventie voor dupe

Schepenen partijen gehoort inde sake tusschen Gerbrand Hogen­birk eysser ter eenre en Jan Willemsz Goijer gede. ter andere zijde, condenneren deselve metten anderen te reeckenen en te liquideren wegens het geene den eene aan den anderen over en weder over heeft gelevert, en hetgeen een van beijde bij slot van reeckening in voegen als vors schuldig mogt werden bevon­den, het selve in promptis te voldoen.
Compensers verder de costen van deze processen.

(volgens Kramer's woordenboek: 1 vim + 104 of 120 bos) 
dinsdag 8 juli 2008

Posted by Picasa Koptienden 1723
Posted by Picasa Koptienden 1724
Posted by Picasa Regtdagh 3-12-1725
Posted by Picasa Koptienden 1725

Verpachting Bouwvenen 1726

Posted by Picasa Bouwvenen p 1. 18-7-1726
Posted by Picasa Bouwvenen p 2 . 18-7-1726